B.A

B.A First Year /Second Year /Third Year:

१. अनिवार्य विषय : इंग्रजी (फक्त प्रथम व द्दितीय वर्षासाठी )

२. द्दितीय भाषा : मराठी /हिंदी /अतिरिक इंग्रजी .

३. इच्छिक विषय : खालील पैकी एका ग्रुपची निवड करावी

(टीप: एकदा निवड केलला ग्रुप परत बदलता येणार नाही .)

इंग्रजी मानसशास्त्र राज्यशास्त्र २१ मराठी मानसशास्त्र इतिहास
इंग्रजी भूगोल राज्यशास्त्र २२ मराठी मानसशास्त्र समाजशास्त्र
इंग्रजी मानसशास्त्र अर्थशास्त्र २३ मराठी समाजशास्त्र इतिहास
इंग्रजी भूगोल इतिहास २४ मराठी समाजशास्त्र अर्थशास्त्र
इंग्रजी राज्यशास्त्र इतिहास २५ मराठी राज्यशास्त्र लोकप्रशासन
इंग्रजी राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र २६ मराठी संरशणशास्त्र इतिहास
इंग्रजी समाजशास्त्र इतिहास २७ मराठी शारीरिक  शिक्षण इतिहास २
हिंदी राज्यशास्त्र इतिहास २८ मानसशास्त्र राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र
हिंदी मानसशास्त्र राज्यशास्त्र २९ मानसशास्त्र राज्यशास्त्र इतिहास
१० हिंदी भुगोल समाजशास्त्र ३० मानसशास्त्र समाजशास्त्र अर्थशास्त्र
११ हिंदी गृहविज्ञानशास्त्र समाजशास्त्र ३१ मानसशास्त्र समाजशास्त्र इतिहास
१२ हिंदी राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र ३२ भूगोल राज्यशास्त्र इतिहास
१३ हिंदी समाजशास्त्र इतिहास ३३ भूगोल राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र
१४ हिंदी मानसशास्त्र समाजशास्त्र ३४ भूगोल समाजशास्त्र इतिहास
१५ हिंदी गृहविज्ञानशास्त्र अर्थशास्त्र ३५ भूगोल समाजशास्त्र इतिहास
१६ हिंदी भूगोल इतिहास ३६ गृहविज्ञानशास्त्र राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र
१७ हिंदी राज्यशास्त्र लोकप्रशासन ३७ गृहविज्ञानशास्त्र राज्यशास्त्र अर्थशास्त्र
१८ मराठी राज्यशास्त्र समाजशास्त्र ३८ गृहविज्ञानशास्त्र समाजशास्त्र
१९ मराठी भूगोल समाजशास्त्र ३९ गृहविज्ञानशास्त्र समाजशास्त्र
२० मराठी गृहविज्ञानशास्त्र समाजशास्त्र ४०